KLAUZULE INFORMACYJNE (art. 13, 14 RODO)

 • Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORNO-POLSKA SP. z o. o. z siedzibą w Mikołowie, Katowicka 134,
  2. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@orno.pl,
  3. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
  5. 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  6. 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
  8. 8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą również w formie profilowania.


 • Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORNO POLSKA Sp. z o.o.,
  2. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@orno.pl
  3. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora
  6. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy


 • Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

  Administratorem systemu monitoringu jest ORNO POLSKA Sp. z o.o.

  1. 1) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@orno.pl
  2. 2) monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
  3. 3) podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
  4. 4) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni
  5. 5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania
  6. 6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego